دوره های حضوری ترسیم سازه

معماری و طراحی داخلی


 • زمان دوره : ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۶۵
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه 
 • زمان دوره : ۴۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۶۷
 • روز های برگزاری :  دوشنبه – چهارشنبه 
 • زمان دوره : ۴۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۶۹
 • روز های برگزاری :  شنبه – چهارشنبه 
 • زمان دوره :  ۴۰ – ۴۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۷۱
 • روز های برگزاری :  یکشنبه – سه شنبه 
 • زمان دوره :  ۴۰ – ۴۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۷۳
 • روز های برگزاری :  شنبه – سه شنبه 
 • زمان دوره :  ۶۰ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۷۵
 • روز های برگزاری :  دو شنبه – چهار شنبه
 • زمان دوره :  ۳۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۷۷
 • روز های برگزاری :  یکشنبه – پنج شنبه
 • زمان دوره :  ۵۶ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۷۹
 • روز های برگزاری :  شنبه – چهار شنبه
 • زمان دوره : ۳۵ – ۴۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۸۱
 • روز های برگزاری :  یکشنبه  – سه شنبه – پنج شنبه
 • زمان دوره : ۴۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۸۳
 • روز های برگزاری :  پنج شنبه
 • زمان دوره : ۴۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۸۵
 • روز های برگزاری :  شنبه – چهارشنبه
 • زمان دوره : ۳۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۸۷
 • روز های برگزاری :  پنج شنبه
 • زمان دوره : ۴۵ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۰۰۲۱۹۸۹
 • روز های برگزاری :  شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

مدیریت و مالی - حسابداری


 • زمان دوره :  ۶۰ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۰۰
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره :  ۴۵ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۰۱
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره :  ۴۵ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۰۳
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره :  ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۰۵
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره :  ۳۰ – ۴۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۰۷
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره :  ۴۵ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۰۹
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره :  ۴۵ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۱۱
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره :  ۶۰ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۱۳
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره :  ۶۰ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۱۵
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره :  ۴۰ – ۳۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۱۷
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره :  ۴۵ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۵۰۰۰۱۱۰۱۱۹
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه

فناوری اطلاعات و ارتباطات


 • زمان دوره : ۱۲۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۲۱۰۲۱۸
 • روز های برگزاری :  شنبه – دوشنبه – چهارشنبه   
 • زمان دوره : ۱۷۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۲۱۰۲۲۰
 • روز های برگزاری :  یک شنبه – سه شنبه – پنج شنبه   
 • زمان دوره : ۷۲ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۲۱۰۲۲۲
 • روز های برگزاری : دوشنبه – چهارشنبه   
 • زمان دوره : ۵۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۲۱۰۲۲۴
 • روز های برگزاری :  دوشنبه – چهارشنبه   
 • زمان دوره : ۶۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۲۱۰۲۲۶
 • روز های برگزاری :  سه شنبه – پنج شنبه   
 • زمان دوره : ۴۵ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۲۱۰۲۲۸
 • روز های برگزاری :  شنبه – دوشنبه
 • زمان دوره : ۶۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۲۱۰۲۳۰
 • روز های برگزاری :  شنبه – دوشنبه – چهارشنبه   
 • زمان دوره : ۳۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۰۲۱۰۲۳۲
 • روز های برگزاری :  یک شنبه – سه شنبه

عمران و اجراء – ساخت


 • زمان دوره : ۹۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۲۰۰۰۱۲۱۱۰۰
 • روز های برگزاری :  شنبه – دوشنبه – چهارشنبه
 • زمان دوره : ۵۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۲۰۰۰۱۲۱۱۰۲
 • روز های برگزاری :  یکشنبه – سه شنبه
 • زمان دوره : ۶۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۲۰۰۰۱۲۱۱۰۴
 • روز های برگزاری :  یکشنبه – پنج شنبه
 • زمان دوره : ۴۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۲۰۰۰۱۲۱۱۰۶
 • روز های برگزاری :  شنبه – چهارشنبه
 • زمان دوره : ۴۰ – ۴۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۲۰۰۰۱۲۱۱۰۸
 • روز های برگزاری : پنج شنبه
 • زمان دوره : ۱۲۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۲۰۰۰۱۲۱۱۱۰
 • روز های برگزاری :  یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه
 • زمان دوره : ۵۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۲۰۰۰۱۲۱۱۱۲
 • روز های برگزاری :  یکشنبه – سه شنبه
 • زمان دوره : ۶۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۲۰۰۰۱۲۱۱۱۴
 • روز های برگزاری : دوشنبه – چهارشنبه
 • زمان دوره : ۶۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۲۰۰۰۱۲۱۱۱۶
 • روز های برگزاری :  شنبه – دوشنبه – چهارشنبه
 • زمان دوره : ۴۸ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی / گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۲۰۰۰۱۲۱۱۱۸
 • روز های برگزاری :  شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

عکاسی


 • زمان دوره : ۹۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۹۰۰۱۲۱۵۰۰
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره : ۷۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۹۰۰۱۲۱۵۰۲
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره : ۸۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۹۰۰۱۲۱۵۰۴
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره : ۱۱۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۹۰۰۱۲۱۵۰۶
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه
 • زمان دوره : ۶۵ – ۷۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۹۰۰۱۲۱۵۰۸
 • روز های برگزاری :  هماهنگی با آموزشگاه

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی


 • زمان دوره : ۳۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۱۰۰۰۲۱۲۰۰۸
 • روز های برگزاری :  سه شنبه – پنجشنبه  
 • زمان دوره : ۴۵ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۱۰۰۰۲۱۲۰۱۰
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه – جهارشنبه  
 • زمان دوره : ۴۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۱۰۰۰۲۱۲۰۱۲
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه – جهارشنبه  
 • زمان دوره : ۴۵ – ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۱۱۰۰۰۲۱۲۰۱۴
 • روز های برگزاری : سه شنبه – پنج شنبه  

برق و الکترونیک


 • زمان دوره : ۴۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۹۰۰۰۱۱۰۲۰۰
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه  
 • زمان دوره : ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۹۰۰۰۱۱۰۲۰۲
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه  
 • زمان دوره : ۳۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۹۰۰۰۱۱۰۲۰۴
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه  
 • زمان دوره : ۳۸ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۹۰۰۰۱۱۰۲۰۶
 • روز های برگزاری : یکشنبه – سه شنبه  
 • زمان دوره : ۴۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۹۰۰۰۱۱۰۲۰۸
 • روز های برگزاری : دوشنبه – چهار شنبه  
 • زمان دوره : ۸۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۹۰۰۰۱۱۰۲۱۰
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه  
 • زمان دوره : ۶۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی /گواهینامه رسمی و بین المللی فنی و حرفه ای
 • کد دوره : ۹۰۰۰۱۱۰۲۱۲
 • روز های برگزاری : یکشنبه – سه شنبه  

انیمیشن – هنر و گرافیک


 • زمان دوره : ۵۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۲۰
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه  
 • زمان دوره : ۶۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۲۲
 • روز های برگزاری : یکشنبه – سه شنبه  
 • زمان دوره : ۵۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی 
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۲۴
 • روز های برگزاری : یکشنبه – پنج شنبه  
 • زمان دوره : ۵۰ – ۶۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی 
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۲۶
 • روز های برگزاری : پنج شنبه  
 • زمان دوره : ۴۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی 
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۲۸
 • روز های برگزاری : شنبه – پنج شنبه  
 • زمان دوره : ۱۱۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۳۰
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه  
 • زمان دوره : ۸۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۳۲
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه
 • زمان دوره : ۶۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۳۴
 • روز های برگزاری : شنبه – چهارشنبه
 • زمان دوره : ۶۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۳۶
 • روز های برگزاری : یکشنبه – سه شنبه
 • زمان دوره : ۷۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۳۸
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه
 • زمان دوره : ۷۰ – ۶۵ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۴۰
 • روز های برگزاری : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه
 • زمان دوره : ۵۰ – ۴۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۴۲
 • روز های برگزاری : شنبه – پنج شنبه
 • زمان دوره : ۷۰ – ۶۰ ساعت
 • مکان برگزاری : آموزشگاه ترسیم سازه
 • ارائه مدرک : مدرک داخلی
 • کد دوره : ۷۰۰۱۲۱۴۴
 • روز های برگزاری : شنبه  – دوشنبه – چهارشنبه